Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Huur verlengen omwille van "buitengewone omstadigheden"?

Wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolge van een opzegging, kan de huurder, die het bewijs levert van 'buitengewone omstandigheden', om een verlenging verzoeken. Buitengewone omstandigheden zijn o.a. hoge leeftijd van de huurder, plotse werkloosheid, ziekte, zwangerschap, overlijden van een gezinslid,...

De verlenging moet, op straf van nietigheid, uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder gevraagd bij een ter post aangetekende brief.

Als de verhuurder akkoord is, dan legt men dit best schriftelijk vast. Maak twee exemplaren van de toestemming op. Vergeet niet om de datum en handtekening (van huurder en verhuurder) in het document op te nemen.

Als men niet tot een akkoord komt dan moet men naar de vrederechter. Hij zal , rekening houdend met de belangen van de twee partijen, de verlenging toestaan. Hij stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast.

De rechter, kan in dit geval, indien hij het billijk acht, op verzoek van de verhuurder eveneens een verhoging van de huurprijs toestaan. Slechts één aanvraag om hernieuwing van de verlenging kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarden.