Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Plaatsbeschrijving : is dat wel nodig?

Om oeverloze discussie te vermijden (omtrent welke beschadigingen reeds bestonden voor u in het huis ging wonen) kan u best een “plaatsbeschrijving” opmaken. Hierin neemt u alle reeds bestaande beschadigingen op. Op het einde van de huur kan u dan de begintoestand van de huurwoning (vastgelegd in de plaatsbeschrijving) vergelijken met de eindtoestand van de woning.

Als u besluit om uw plaatsbeschrijving zelf op te maken, let er dan op dat u dit zeer gedetailleerd en nauwgezet doet.

Iedere partij kan eisen dat er in het bijzijn van de beide partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Ieder betaalt daarbij de helft van de kosten.

Wanneer moet de plaatsbeschrijving worden opgemaakt?

Als de huurtijd meer dan één jaar bedraagt : ofwel in de periode dat de huurwoning niet wordt gebruikt ofwel tijdens de eerste maand dat ze wordt gebruikt.

Als de huurtijd minder dan één jaar bedraagt: ofwel in de periode dat de woning niet wordt gebruikt ofwel tijdens de eerste vijftien dagen dat ze wordt gebruikt.

Als de partijen het niet eens geraken over de plaatsbeschrijving kunnen zij zich met een verzoekschrift (ingediend voor het verstrijken van 15 dagen of een maand) tot de vrederechter wenden. Die zal dan een deskundige aanwijzen.

Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht na het opmaken van de plaatsbeschrijving, kan elk van de partijen eisen dat er een “bijvoegsel” wordt opgemaakt. Elk van de partijen zal hiervan de helft moeten betalen. Bij onenigheid kan men zich ook tot de vrederechter wenden.