Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Wat is een huurwaarborg?

Regeling contracten afgesloten voor 1 januari 2019 :

Indien de huurder volgens het contract een waarborg moet stellen die bestaat uit een som geld (dus niet als de waarborg bestaat uit aandelen, kasbons, goud,…), mag de waarborg maximum twee maanden huur bedragen. De beperking tot twee maanden huur is enkel geldig waneer de huurder de waarborg ineens volledig betaalt.

Deze waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst; de interest wordt gekapitaliseerd en de verhuurder verkrijgt een voorrecht (d.w.z. dat hij voorgaat op andere schuldeisers) op het saldo van de rekening voor elke schuldvordering voortvloeiend uit de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de huurder van zijn verplichtingen.
Zo heeft de verhuurder bijv. een voorrecht voor de gelden die hij moet ontvangen voor beschadigingen (aangericht door de huurder)of de niet-betaling door de huurder.

Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat deze te plaatsen op de hierboven bepaalde wijze (geïndividualiseerde rekening), is hij de huurder de gemiddelde marktrente op het bedrag van de waarborg verschuldigd vanaf de overhandiging ervan.
Deze interest wordt gekapitaliseerd.

Vanaf de dag waarop de huurder de verhuurder aanmaant de verplichting na te komen die hem bij het tweede lid wordt opgelegd, zijn evenwel de wettelijke intresten (momenteel 7%) op het bedrag van de waarborg verschuldigd.

Over de waarborgrekening, zowel wat de hoofdsom als de interesten betreft, kan worden beschikt ten bate van de huurder of van de verhuurder. De manier waarop erover kan beschikt worden verschilt naargelang ze al dan niet akkoord zijn over de deblokkering.

Als huurder en verhuurder akkoord zijn over de deblokkering, kunnen zijover het bedrag op de rekening beschikken als zij hun schriftelijk akkoord, opgemaakt ten vroegste na beëindiging van de huurovereenkomst, voorleggen.

Als zij niet tot een akkoord komen, moeten ze naar de rechter. De huurder (of verhuurder) kan op voorlegging van (een afschrift van) de rechterlijke beslissing over de rekening beschikken.

!!! Opmerking : Wanneer de huurder kiest voor een bankwaarborg die hij in schijven aan de bank betaalt, dan mag de huurwaarborg drie maanden huur bedragen. Ook huurcontracten die voor 18 mei 2007 werden afgesloten, behouden de huurwaarborg van drie maanden huur.

Opmerking : bij contracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 mag de waarborg weer maximaal 3 maanden huur bedragen!